กิจกรรม English Camp for A-C (IEC)
27 กรกฎาคม 2566

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนนักเรียนยูนิท A-C (IEC)  เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for A-C (IEC) ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อาจารย์ประจำวิชาภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ค่ะ