ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
27 กรกฎาคม 2566

ความเป็นไทย โดดเด่น ด้วยภาษา       อักษรา ล้วนหลาก มากความหมาย
เสน่ห์เสียง สูงต่ำ คำคมคาย               ร่วมสืบสาย สานคุณ ค่าภาษาไทย

      เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่มีความสำคัญเพื่อกระตุ้นและสร้างสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จึงได้จัดกิจกรรม “เชิดชูรู้ค่าภาษาไทย” และขอเชิญชวนนักเรียนทุก ๆ คน ร่วมกิจกรรมในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มากด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน ดังนี้
- ระดับยูนิทเอ  ฐานสนุกกับพยัญชนะไทย     
- ระดับยูนิทบี ฐานโซ่ทอง คล้องคำ    
 - ระดับยูนิทซี    ฐานการละเล่นไทย
 - ระดับยูนิทดี    ฐานคำไทยใช้ให้ถูก
 - ระดับยูนิทอี    ฐานดาวินชี “คำไทย”
 - ระดับยูนิทเอฟ  ฐานอักษรปริศนา

โดยกิจกรรม “เชิดชูรู้ค่าภาษาไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.40 - 15.30 น. (คาบชุมนุม) จึงขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน