กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่2 ปีการศึกษา2566
3 สิงหาคม 2566

ในวันอังคารที่  25 กรกฎาคม  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทซี 1, ยูนิทดี 1 และยูนิทอี 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

08.50 น. – 09.40 น.  กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยูนิทอี 1)

โดยนางสาวกานติมา  สุวรรณศิลป์   เรื่อง คำสันธาน

09.40 น. – 10.30 น. 

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1)

โดยนางสาวศุภกานต์  บุญรอด   เรื่อง คำเป็น คำตาย  

10.30 น. – 11.20 น. 

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ยูนิทซี 1)

โดยนายชินวัฒน์  อรัญทม   เรื่อง คำขวัญ

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากหลายฝ่าย ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เบญจพร  เหล่าวงษี   อาจารย์นิเทศก์ จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมสังเกต และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการเปิดชั้นเรียนสะท้อนถึงกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี