กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9 สิงหาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 1, ยูนิทดี 2 ,ยูนิทอี 1 และยูนิทเอฟ 1 ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทอี 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยนางสาวอติพร ศรีนวลแสง

                                   ยูนิทบี 2 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ โดยนางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ

เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทซี 1 เรื่อง สัญลักษณ์บนแผนที่ โดยนางสาวศศิประภา มุขธรรม

                                   ยูนิทเอฟ 1 เรื่อง พุทธประวัติ โดยนางสาววรางคณา ไสวดี

เวลา 10.30  น. - 11.20 น. ยูนิทเอ 2 เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา โดยนางสาวณิชาภัทร ก่อแก้ว

เวลา 11.20  น. - 12.10 น. ยูนิทดี 2 เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองเด็ก โดยนางสาวมินตรา ทิพย์นนท์

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี