กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2566
9 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดชั้นเรียนดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

   เวลา 09.40-10.30 น. ยูนิทบี 2/2 เรื่อง The book is blue โดยนางสาวชัญญา กิจพานิช

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

   เวลา 13.00-13.50 น. ยูนิทดี2/2 เรื่อง Ordering food and drinks in a restaurant โดยนางสาวณัฐณิชา นนทะโคตร

   เวลา 14.40-15.30 น. ยูนิทเอฟ 2/2 เรื่อง ASEAN animal โดยนางสาวมารินทร์ ภูมิคม

วิชาภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.40-15.30 น. ยูนิทอี 2/2 เรื่อง ถาม-ตอบสถานที่รับประทานอาหาร โดย นางสาวภริตา คล้ายแก้ว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-11.20 น. ยูนิทดี2/1 เรื่องตัวอักษรฮิรางานะวรรค なーは   โดย นางสาวญาดา หมื่นห่อ

 

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี