ประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่ายอาเซียนที่ฉันสัมผัส
12 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "อาเซียนที่ฉันสัมผัส (Sense of ASEAN)" จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้ารับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น