กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
12 สิงหาคม 2566

           วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)  โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนในวันนี้เกิดขึ้นจากคณะทำงาน PLC ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างแผนฯ   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปิลันธนา  ศุภดล  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์  และอาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา  คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

            - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ต่างกันอยู่เท่าไรนะ” สอนโดย นางสาวอริศรา เปจะยัง (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)

            - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์” สอนโดยนายทักษิณ ขันอ่อน  (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)  

            ซึ่งกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน  (แบบ On-Site จำนวน 28 คน  แบบ Online จำนวน 4 คน)  เข้าสังเกตชั้นเรียนยูนิทเอ จำนวน 8 คน และ ยูนิทดี  จำนวน 24 คน

ผู้เข้าร่วมเป็น ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน และนักศึกษา จำนวน 30 คน

สังกัดหน่วยงาน

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ