การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง “การจัดการความเสี่ยงสัตว์มีพิษและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า”
12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง “การจัดการความเสี่ยงสัตว์มีพิษ และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า” ให้กับนักเรียน โดย คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณเมธาวิน เถาว์ชาลี สถาปนิกกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกัน และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสัตว์มีพิษและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี ทั้งภายในโรงเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน