กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนยูนิทเอฟ ประจำปีการศึกษา 2566
21 สิงหาคม 2566

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนยูนิทเอฟ  ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น  เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ โรงอาหาร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศราวุธ จักรเป็ง   รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานเปิดการประชุม  อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล  รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ที่สอนในระดับยูนิทเอฟ   อาจารย์นุชนาฎ  เนสุสินธุ์  อาจารย์ประจำยูนิทเอฟเป็นตัวแทนบรรยายด้านการเรียนการสอนในระดับยูนิทเอฟ  การจัดการเรียนรู้และสัดส่วนคะแนน   และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการและวิจัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  อาจารย์พรภวิษย์  ปัญญาสิทธิ์  และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการและวิจัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  บรรยายหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา   ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์ในระดับชั้นยูนิทเอฟ ได้พบปะ พูดคุย สอบถามและทำความเข้าใจกันอย่างพร้อมหน้า