ขอแสดงความยินดีกับบุลคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566
21 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566