ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566
21 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

- วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าชมการจัดการเรียนการสอนของวิชาต่าง ๆ ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าวค่ะ