การเข้าเยี่ยมชมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 14 คน 

โดยศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน สังเกตการจัดการเรียนรู้  ซึ่งแบ่งการสังเกตการจัดการเรียนรู้  เป็นสามกลุ่ม คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน A2/1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ห้องเรียน A1/2 และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียน B2/1 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวคิดการออกแบบวิจัย กระบวนการดำเนินงานวิจัย และตัวอย่างงานวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และการดำเนินกิจกรรมกระบวนการแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC) บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพนำไปสู่การเป็นเครือข่ายด้านการศึกษา