ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”  ประจำปี 2566
28 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาร่วมสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2566 

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ ประธานกรรมการการกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สอนคือนางสาวณัฐณิชา นนทะโคตร นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 2/2) ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทดี 2  เรื่อง Things that people aren’t doing หลังจากเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงาน E-PLC

กิจกรรมวันนี้ผ่านไปในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความร่วมมือ และมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้