ผลการประกวดและแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 สิงหาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายการประกวดและแข่งขัน ที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
​- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงประวีร์ณัฐ พลไกรษร ยูนิทเอฟ
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
​- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงผกากาญจน์ เสริมสวัสดิ์ศรี ยูนิทเอฟ
​- รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิง สุณัฏฐา ลีลาลาวัณย์ ยูนิทเอฟ
3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
​- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
1. เด็กชายนภัสดล อุบลแก้ว ยูนิทเอฟ 
2. เด็กชายภูริณัฐ ลิ้มศิริพรวัฒนา ยูนิทเอฟ
3. เด็กหญิงณัฎฐานันท์ จันทร์เลิศฤทธิ์ ยูนิทเอฟ