กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566
4 กันยายน 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดชั้นเรียนดังนี้ 

วิชาภาษาอังกฤษ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2566 
เวลา 09.40-10.30 น. ยูนิทบี 2/2 เรื่อง How are you? โดยนางสาวชัญญา กิจพานิช
- วันที่ 24 สิงหาคม 2566
เวลา 14.40-15.30 น. ยูนิทเอฟ 2/2 เรื่อง Get well! โดยนางสาวมารินทร์ ภูมิคม
- วันที่ 25 สิงหาคม 2566 
เวลา 09.40-10.30 น. ยูนิทดี2/2 เรื่อง Things people aren’t doing โดยนางสาวณัฐณิชา นนทะโคตร

วิชาภาษาญี่ปุ่น
- วันที่ 22 สิงหาคม 2566  
เวลา 13.00-13.50 น. ยูนิท F1/2 เรื่อง ถาม-ตอบ สิ่งของที่อยากได้ ( N が ほしいです) โดย นางสาวญาดา หมื่นห่อ
- วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เวลา 10.30-11.20 น. ยูนิท D1/2 เรื่อง ฤดูของประเทศญี่ปุ่น โดย นางสาวภริตา คล้ายแก้ว 

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี