การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaID) ​
4 กันยายน 2566

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. – 15.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดอบรมและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaID) ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และรองรับการใช้งานการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลด้านอื่น ๆ วิทยากรจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น นำโดยนายจักรพันธ์ เอื้องสัจจะ ปลัดอำเภอได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้ามาประชาสัมพันธ์ และสาธิตการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวให้กับบุคลากรและนักเรียนยูนิทอี–เอฟ 

ซึ่งในการอบรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี