กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคและแนวคิดในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นนวัตกร”
4 กันยายน 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และฝ่ายนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคและแนวคิดในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นนวัตกร” ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.40 น.–15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อให้นักเรียนและคณาจารย์ได้มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยมีวิทยากรคือ คุณภูสิษฐ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์ การตลาด และกลยุทธ์  

ในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จด้วยดี