กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท A-C ปี 2566
30 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ความประพฤติเรียบร้อย  มีพัฒนาการดีเด่น  มีผลงานทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ  นักเรียนที่ทำประโยชน์แก่โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566  โรงเรียนได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยูนิท A-C  ในการนี้ โรงเรียนได้ถ่ายทอดบรรยากาศการรับเกียรติบัตรผ่านระบบซูมให้ผู้ปกครองได้รับชม  และผู้ปกครองสามารถชมภาพกิจกรรมและภาพการรับเกียรติบัตรของนักเรียนตามลิงก์ด้านล่างนี้ คลิกที่นี่