การรับโล่รางวัลสอบ O-NET
8 กันยายน 2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และอาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นตัวแทนเข้ารับโล่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด (วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์) สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร