กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2566
8 กันยายน 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ลูกเสือ เนตรนารียูนิทเอฟได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารียูนิทเอฟ ก่อนการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน  อ.น้ำพอง จังหวัดขอนเเก่น  นำโดย หัวหน้างานลูกเสือ อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนยูนิทเอฟ โดยในกิจกรรม ได้มีการมอบทุนอาหารกลางวัน เเละสิ่งของต่าง ๆ ที่คณาจารย์ ผู้ปกครองเเละนักเรียนได้ร่วมบริจาค อีกทั้งมีการบรรเลงดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การร้องเพลง การแสดงคีตะมวยไทย การเต้น cover dance และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยพี่น้องลูกเสือ เนตรนารีทั้งสองโรงเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้และเล่นกีฬาไทย อาทิ ฟุตบอล  แชร์บอล  และชักเย่อ 

กิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการช่วยเหลือสังคม การรู้จักแบ่งปัน ได้ศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกฎและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ ทำให้เกิดความรู้ ทักษะต่าง ๆ อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สามารถใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี