กิจกรรมการนำเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการ ICER 2023
20 กันยายน 2566

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 16 The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023) ซึ่งเป็นการประชุมแบบไฮบริด (Fully hybrid conference) โดยมีตัวแทนคณาจารย์ร่วมนำเสนอแบบออนไซต์ ทั้งหมด 4 ผลงาน ได้แก่

Section 1 On-site Presentation at Room 1408

- เวลา 13.40-14.00 น. นำเสนอโดย อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล และคณะ
Title: The Result of Metaverse as Learning Environment to Promote Thai Vocabulary Reading Ability for Grade 1 Students

- เวลา 14.00-14.20 น. นำเสนอโดย อาจารย์กวิน เธียรวรรณ และคณะ
Title: The Effect of Code Combat Learning Environment to Enhance Solve problems and Coding Skills in AI Subject at Prathomsuksa 6

- เวลา 14.20-14.40 น. นำเสนอโดย อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ และ Ms. Blesilda Miranda Baduria
Title: Creative Work: Impacts on Developing English Speaking Skills in Fourth Grade Elementary Students

- เวลา 14.20-14.40 น. นำเสนอโดย อาจารย์กตวรรณ จันทร์มาลา และคณะ
Title: The Development of Grade 6 students' English Reading Comprehension using Flipped Classroom with Online Learning Materials on Spatial Metaverse Space Program

ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กวิน เธียรวรรณ และคณะที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Awards จากการนำเสนอในครั้งนี้ด้วยค่ะ