กิจกรรมแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
2 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 คน  ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาฯ ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติการสอน ร่วมกัน Boom KKU และถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน