ผู้อำนวยการการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้าเยี่ยมทีมบริหาร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
6 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์จาง เจีย เจิ้ง (Prof. Zhang Jiazheng) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน  รองศาสตราจารย์ถู หมิ่น (Assoc. Prof. Tu Min) อาจารย์ประจำ  รองศาสตราจารย์หลี่ หลิง (Assoc. Prof. Li Ling)  อาจารย์ประจำ และนางสาวสิริกร ธรรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เพื่อพบปะและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งการวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) ซึ่งโรงเรียนและสถาบันขงจื่อได้มีความร่วมมือกันในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา