การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
13 ตุลาคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นข้อสังเกต หรือควรปรับแก้ไข และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนพัฒนานักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง รวมถึงได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียนถึงผู้ปกครอง ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยม ทักทาย พูดคุยและให้กำลังใจกับบุคลากรและผู้ปกครองแต่ละยูนิทในการประเมินผลการเรียนรู้ฯ ครั้งนี้