กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
27 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  โดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จาก 10 สาขาวิชา จำนวน 22 คน และดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ