คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จาก Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมโรงเรียน
15 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จาก Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 15 ท่าน รวมทั้งทีมงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั้งสองหลักสูตร (หลักสูตร IEC และหลักสูตรปกติ) ซึ่งแบ่งการสังเกตการจัดการเรียนรู้เป็น 2 กลุ่ม คือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียนยูนิท อี2/2 และ F2/1 ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สานสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย