กิจกรรมชื่นชมยินดีให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 พฤศจิกายน 2566

 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม 6 ท่าน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 556 คน
และมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จำนวน 117 คน

ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน แสดงความชื่นชมยินดีกับกีฬาทุกคนและนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
และนักเรียนทั้งโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมกับนักกีฬาโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา