ผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เด็กหญิงประวีร์ณัฐ พลไกรษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ยูนิทเอฟ 2 กลุ่ม 1)  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ รายการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางกวิสรา พลไกรษร ผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาร่วม

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม ในการฝึกฝนจนคว้ารางวัลระดับประเทศ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน เสียสละ ทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้