การเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2566
22 พฤศจิกายน 2566


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)  ประจำปีการศึกษา 2566  กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  โดยจะมีข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด  รู้ถึงวิธีการปฎิเสธยาเสพติดและความรุนแรง  จำนวน 2 นายได้แก่  ร้อยตำรวจโทสถิตย์  จันทร์เทพย์  รอง สว. (ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และร้อยตำรวจเอกหญิงสุภาพรรณ  ลำเหลือ รอง สว.ฝอ.บก. สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ซึ่งจะดำเนินโครงการดังกล่าวกับนักเรียนยูนิทอี  จำนวน 13 สัปดาห์  ในคาบเรียนวิชาสังคมของอาจารย์ทิพย์ฤทัย  ไกรศรีวรรธนะ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน