คณาจารย์จากโรงเรียนสองภาษาสกลนคร และโรงเรียนสุรัสวดีเยี่ยมชมโรงเรียน
6 ธันวาคม 2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนสองภาษาสกลนคร และโรงเรียนสุรัสวดี จำนวน 16 ท่าน เพื่อเข้าสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมทักษะชีวิตซึ่งในช่วงนี้เป็นการประชุมสีของนักเรียน และเข้าสังเกตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ฟังบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทักษะชีวิต การดำเนินกิจกรรมกระบวนการแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PLC และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดที่หลากหลายและความเป็นนวัตกร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจของผู้ศึกษาดูงาน