กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
6 ธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางโรงเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นรับชมการแสดงเต้นจินตลีลาประกอบเพลง “ใกล้รุ่ง” ประสมกับวงดนตรีสากล​ตัวแทนนักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “พ่อของแผ่นดิน”และโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุธรรม วงษ์จันทร์ ตัวแทนคุณพ่อกล่าวความรู้สึกหัวข้อ ““พ่อลูกผูกพัน” จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกับทำกิจกรรม "ออมเพื่อพ่อ" โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคารที่ยูนิทของตนเอง รวมยอด 276,491.50 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี