ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 มกราคม 2567

ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านนายกสมาคมผู้ปกครอง ฯ  นายแพทย์กฤษฎา เปานาเรียง และคณะ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่แม่สีและพ่อสีทุกสี จำนวนเงินสีละ 2,000 บาท