กิจกรรมชื่นชมยินดีร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ 2566
2 มกราคม 2567

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในกิจกรรม “ร้อยเรียงรัก พระคุณพ่อ” เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอขอบพระคุณท่านรักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มา ณ โอกาสนี้