แทนคำขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2567
7 มกราคม 2567

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่องค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 
1.ผศ.นพ.กฤษฎา เปานาเรียง  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.คุณมรกต  สุบิน   ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข.
3. รศ.พญ.วริสรา  ลุวีระ   อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มข. และที่ปรึกษาประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. 
4. คุณสะอาด  โยธาทูน    หัวหน้างานหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. พร้อมด้วย คุณสายันต์ พิทอง และคุณวณัช พาดี  นักวิชาการสาธารณสุข
5. คุณวัชร  พัฒนาวิวัฒนพร  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มข.
6.คุณวณัช พาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข.
7. รศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.