กิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
13 มกราคม 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.–18.30 น. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” ให้กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ นายภเชศ  จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ IP as an Assets ซึ่งให้คณาจารย์เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมภายใต้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่าง ๆ   ได้แก่  เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับคณาจารย์ในโรงเรียนในครั้งนี้  เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการต่อยอดนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้