ประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร 2566
23 มกราคม 2567

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 และในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ได้พิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.  2567 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ (ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 004/2567)