กิจกรรมค่ายดูดาว ครั้งที่ 29
23 มกราคม 2567

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาว ครั้งที่ 29” เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ สามารถอ่านแผนที่ดาวและดูดาวนท้องฟ้าตามแผนที่ดาวได้
และมีประสบการณ์ในการดูดาวในท้องฟ้าจริงและรู้จักตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นักเรียนยูนิทอี คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน รุ่นระดับมัธยมที่มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร และกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ