กิจกรรมวันครู ศึกษารำลึกบูรพาจารย์
23 มกราคม 2567

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมวันครู ศึกษารำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมภาคเช้า บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 55 รูป  ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล กับ อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล, อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์, อาจารย์วนิดา   พรหมบุตร และอาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข และร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเข็มครุบัวแก้ว ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในปี 2565-2566 คือ อาจารย์สุภลักษณ์ แย้มใส, อาจารย์ดวงกมล เสนจันทร์ฒิไชย และ อาจารย์วัฒนา ถนอมดี 

กิจกรรมภาคบ่าย-เย็น   บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "ตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแงงน้องพี่ ม่วนชีวีชาวศึกษาศาสตร์" ซึ่งบุคลากรได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน กิจกรรมวันครูครั้งนี้ได้สร้างความรัก ความผูกพันและมิตรภาพในองค์กร