ต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก Japan Foundation
หมวดหมู่ :
24 มกราคม 2567

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับ Mr.Morita Mamoru หัวหน้าที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนางสาวปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Ms.Hashimoto Aiko ที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ในการนี้ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนญี่ปุ่นศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผ่านระบบ Zoom จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนยูนิทเอฟ 2 กลุ่ม 2  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนโครงการจัดกิจกรรมต่อไป