ต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมวดหมู่ :
30 มกราคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และอาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับ Shaanxi Normal Universityและ Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Sen Li. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University พร้อมทั้งคณะผู้บริหารต่างมหาวิทยาลัย จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน อีก 5 ท่าน ได้แก่ 
1. Prof. Tianping Wang, Deputy Director of the Basic Education Research Center, Southwest University
2. Prof. Shu Zhang, Deputy Director of Academic Affairs, Sichuan Normal University
3. Assoc. Prof. Jianhua Wang, Huaibei Normal University
4. Assoc. Prof. Jing Gao, Huaibei Normal University
5. Assoc. Prof. Lan Zheng, Huaibei Normal University  
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน การวัดและประเมินผล รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนยูนิทเอฟ 2 กลุ่ม 1 และร่วมสะท้อนผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจของผู้ศึกษาดูงาน

รับชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/103KLkVr6PnhJ5Yoj8otBt0TV2RtvaBP0?usp=drive_link ค่ะ