กิจกรรม AI Showcase ปีการศึกษา 2566
16 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “AI Showcase” เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์และผลงานต้นแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ สามารถนำทักษะทางปัญญาประดิษฐ์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ และนักเรียนได้แสดงผลงานต่อบุคคลต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นักเรียนทุกยูนิท คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ และบุคคลที่สนใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้นำนักเรียนมาร่วมในกิจกรรม และกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ