มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2566
22 เมษายน 2567

มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจะต้องเลือกอ่านหนังสือที่ให้สาระและประโยชน์ต่อตนเองบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน นักเรียน Unit A – C บันทึกอย่างน้อย 30 เล่มหรือเรื่องต่อปีการศึกษา นักเรียน Unit D – F บันทึกการอ่านอย่างน้อย 40 เล่มต่อปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่านดังนี้

​Unit A 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 96

​Unit A 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100

​Unit B 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100

​Unit B 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100

Unit C 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100

​Unit C 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100

​Unit D 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 87

​Unit D 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 97

Unit E 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 94

​Unit E 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100

​Unit F 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100

​Unit F 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83

ผลสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมยอดนักอ่าน นักเรียนได้รับเกียรติบัตรทั้งหมด 896 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 และค่าเฉลี่ยจำนวนหนังสือที่นักเรียนบันทึกการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 คิดเป็นจำนวน 34 เล่มต่อคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดเป็นจำนวน 40 เล่มต่อคน