ต้อนรับคณะกรรมการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้ เยี่ยมชมโรงเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกสนคร
หมวดหมู่ :
22 เมษายน 2567

ต้อนรับคณะกรรมการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้ เยี่ยมชมโรงเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกสนคร 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.-15.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วย อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ฝ่ายต้อนรับของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้ เยี่ยมชมโรงเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกสนคร  จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา ทัศนัยนา

6. อาจารย์ ดร.วีระชัย ธนมัยมาศ

7. นางสาวโอลักษณ์ เทียมภักดิ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

8. นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสา หัวหน้าหน่วยแผนงานและประกันคุณภาพ

9. นายปัญญา ไพจันทร์ หัวหน้างานบริการการศึกษา

10. นางอรุณศรี นิภานันท์

ทั้งนี้ คณะผู้มาดูงานและผู้บริหารได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่มาและวิสัยทัศน์ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์และภาพรวมการบริหารทั่วไป รวมถึงการดำเนินกิจกรรมกระบวนการแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC) บรรยากาศการดูงานครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจของผู้ศึกษาดูงาน