กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2566
22 เมษายน 2567

กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดการประกวดเต้นแอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวด จาก 4 ระดับชั้น รวมจำนวน 14 ทีม และมอบรางวัลในกิจกรรมหน้าเสาธงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมนักเรียน โดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนได้แสดงศักยภาพการเต้นแอโรบิกรวมถึงการทำงานเป็นทีม ฝึกภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี และเป็นตัวอย่างในการเลือกการเต้นแอโรบิกสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์