ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น
23 เมษายน 2567

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่าย โรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ นายสุธรรม วงษ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง และคณะรุกขกรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินสภาพต้นไม้ ให้คำแนะนำการตัดแต่งกิ่ง ดูแลต้นไม้ การรักษาสุขภาพต้นไม้ในเขตบริเวณใกล้อาคารใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา และให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในเขตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้ต้นไม้มีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวต่อไป