มอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ 2567
23 เมษายน 2567

มอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงอาหาร และยูนิทเอ โดยในช่วงเช้าเป็นการมอบตัวตามขั้นตอนต่าง ๆ และในช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)แนะนำคณาจารย์ในโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฏา  เปนนาเรียง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ แนะนำการปฏิบัติตนตามระเบียบทั่วไปของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติตนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ประจำยูนิทเอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2567 ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง