รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น
23 เมษายน 2567

รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  ในการนี้ อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  ในงาน  NMB Reading Education Conference  ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ เฮ้าส์  กรุงเทพมหานคร