การประชุมสะท้อนผลการใช้หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
31 พฤษภาคม 2567

การประชุมสะท้อนผลการใช้หลักสูตร   ประจำปีการศึกษา 2566

            เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดการประชุมสะท้อนผลการใช้หลักสูตร   ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุม  อาคารทองกวาวภิรมย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองและสังคม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมการสะท้อนผลคือ  คณะผู้บริหาร  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตัวแทนผู้ปกครองจากยูนิทเอ-ยูนิทเอฟ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เลขานุการฝ่ายวิชาการและวิจัย  ซึ่งในช่วงท้ายอาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ปกครองจากยูนิทเอ-ยูนิทเอฟ  ดังรายนามต่อไปนี้

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท A1         นางจิรพรรณ กฤตสิน

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท A2         นางสาววิมลสิริ พงษ์บริบูรณ์

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท B         นางสาวสมาภรณ์  แม่นมาตย์

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท B2         นางสาวนริศรา ทองฤทธิ์

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท C1         นางวริฏฐา ยืนยาว

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท C2         นางกฤศมน โสเมือง

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท D1         นางวิภาวี  จารุกิจจรูญ

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท D2         นางวีรินทร์ญา  ทวีวัชร์ธนนท์

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท E1         นางนัยนา  ตริยางกูรศรี

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท E2         นางสาวธนภร ชัยสงคราม

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท F1         นางสาวเปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์

ตัวแทนผู้ปกครองยูนิท F2         นางชุติมา  อรรคธรรม