กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5 กรกฎาคม 2562

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อแนะนำและให้แนวทางในการปฏิบัติตนในรั้วโรงเรียน