ผลการสอบ ONET ปี 2561
5 กรกฎาคม 2562

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 161 คน ซึ่งมีนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดและสอบได้คะแนนเต็ม ดังนี้ คะแนนภาษาไทยสูงสุด เด็กหญิงณัฐธยาน์ ระดมสุทธิศาล 96.25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงกฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดี เด็กหญิงณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล เด็กหญิงณิชาภา สัจจพงษ์ เด็กชายพสธร ศรีร่มโพธิ์ทอง เด็กชายสุทธิพจน์ พัฒนขจร เด็กชายศิวณัฐ เวียงดินดำ เด็กชายกฤติณณ์ ศิริวิชัย เด็กชายนรินทร์ธร ศิริพันธ์บุญ เด็กชายปุณณภพ สิทธิอมรพร เด็กหญิงณภัทร ทิพย์สุนทรศักดิ์ เด็กชายปิติ เล้ากอบกุล เด็กชายสมรรถวีร์ แสนขวา เด็กหญิงปราณปรียา กิ่งไพบูลย์ เด็กชายชวภากร สวัสดิ์พรไพบูลย์ เด็กหญิงณิชานันทน์ ปรีชายุทธศิลป์ คะแนนสูงสุดวิทยาศาสตร์ เด็กชายขวัญเกล้ารัตนเหม 86 คะแนน เด็กหญิงทอฝัน ศิลากุล 86 คะแนน คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ เด็กชายอฏิวิศว์ เชื้อโพนทอง เด็กชายกฤติณณ์ ศิริวิชัย เด็กชายกฤตอนันท์ ภิญโย เด็กหญิงณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล เด็กหญิงณิชาภา สัจจพงษ์